Civic Trust Cymru promotes civic pride as a means to improving the quality of life for all in the places where we live and work, and encourages community action, good design, sustainable development and respect for the built environment amongst people of all ages.

Wales Heritage Group members

 SPAB_new-05 (2)
Society for the Protection of Ancient Buildings
The oldest conservation society in the English-speaking world, founded in 1877 by William Morris and others. Concerned with pre-1714 buildings, techniques and philosophy of repair, and education. It is a consultee under secular and ecclesiastical planning legislation.

http://www.spab.org.uk/

Contact: Judith Leigh, Elgan Jones

Cymdeithas Diogelu  Adeiladau Hynafol

Sefydlwyd y gymdeithas gadwraeth hynaf yn y byd Saesneg ei iaith ym 1877 gan William Morris ac eraill. Mae’n ymwneud ag adeiladau cyn 1714, technegau ac athroniaeth atgyweirio, ac addysg. Mae’n ymgynghorai dan ddeddfwriaeth cynllunio seciwlar ac eglwysig.

http://www.spab.org.uk/

Judith Leigh, Elgan Jones

 

 CTW logo_red & black
Civic Trust Cymru (Secretariat)

Civic Trust Cymru promotes civic pride as a means to improving the quality of life for all in the places where we live and work, and encourages community action, good design, sustainable development and respect for the built environment amongst people of all ages. Civic Trust Cymru is the umbrella organisation for the network of civic societies across Wales.
www.civictrustcymru.org.uk
Contact: Anna Lermon

Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru (Ysgrifenyddiaeth)

Mae Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru yn hyrwyddo balchder bro fel modd o wella ansawdd bywyd i bawb yn y lleoedd lle rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt, ac yn hybu gweithredu cymunedol, dyluniad da, datblygu cynaliadwy a pharch tuag at yr amgylchedd adeiledig ymysg pobl o bob oedran. Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru yw’r sefydliad ymbarél ar gyfer y rhwydwaith o gymdeithasau dinesig ar draws Cymru.

www.civictrustcymru.org.uk
Anna Lermon

 Vic Soc
The Victorian Society
The Victorian Society is the champion for Victorian and Edwardian buildings (1837-1914) in England and Wales.
http://www.victoriansociety.org.uk
Contact: Elaine Davey, James Hughes
Y Gymdeithas Fictoraidd

Y Gymdeithas Fictoraidd yw’r eiriolwr ar gyfer adeiladau Fictorianaidd ac Edwardaidd (1837-1914) yng Nghymru a Lloegr.

http://www.victoriansociety.org.uk
Elaine Davey, James Hughes

 The Georgian Group
The Georgian Group
The Georgian Group is the national charity dedicated to preserving Georgian buildings and gardens. They are consulted annually on over 6,000 planning applications involving demolition or alterations.
http://savinggeorgianbuildings.blogspot.co.uk/
Contact: Gareth Roberts
Y Grŵp Sioraidd

Mae’r Grŵp Sioraidd yn elusen genedlaethol sydd wedi ymroddi i ddiogelu adeiladau a gerddi Sioraidd. Ymgynghorir â nhw yn flynyddol ar dros 6,000 o geisiadau cynllunio sy’n cynnwys dymchwel neu wneud newidiadau i adeiladau.
http://savinggeorgianbuildings.blogspot.co.uk/
Gareth Roberts

 

 20th century_smaller
The Twentieth Century Society
The Twentieth Century Society was founded as the Thirties Society in 1979, and exists to safeguard the heritage of architecture and design in Britain from 1914 onwards. The Society’s prime objectives are conservation and education.
http://www.c20society.org.uk/
Contact: Henrietta Billings

 

Cymdeithas yr Ugeinfed Ganrif

Sefydlwyd Cymdeithas yr Ugeinfed Ganrif fel Cymdeithas y Tridegau ym 1979, ac mae’n bodoli i ddiogelu treftadaeth pensaernïaeth a dylunio ym Mhrydain o 1914 ymlaen. Prif amcanion y Gymdeithas yw cadwraeth ac addysg.
http://www.c20society.org.uk/
Henrietta Billings

    AMSFFC_logo3
Ancient Monuments Society and Friends of Friendless Churches
The Ancient Monuments Society (AMS) is concerned with the study and conservation of historic buildings of all ages and types. It works in partnership with the Friends of Friendless Churches with owns 47 disused but historically important places of worship in England and Wales.
http://ancientmonumentssociety.org.uk/
http://www.friendsoffriendlesschurches.org.uk/CMSMS/index.php
Contact: Matthew Saunders, Lucy Carayon

 

Cymdeithas Henebion a Chyfeillion Eglwysi Digyfaill  

Mae’r Gymdeithas Henebion (AMS) yn ymwneud ag astudio a diogelu adeiladau hanesyddol o bob oedran a math. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Chyfeillion Eglwysi Digyfaill, sy’n berchen ar 47 o leoedd addoli segur ond hanesyddol bwysig yng Nghymru a Lloegr.

http://ancientmonumentssociety.org.uk/
http://www.friendsoffriendlesschurches.org.uk/CMSMS/index.php
Matthew Saunders, Lucy Carayon

 NCT
The National Churches Trust
The National Churches Trust supports and promotes church buildings of historic, architectural and community value. It is the only independent, UK-wide charity supporting churches, chapels and meeting houses of all Christian denominations, providing grants, support, advice and information and seeking to highlight the value of these important buildings.
http://www.nationalchurchestrust.org/
Contact: Michael Murray

 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi yn cefnogi ac yn hyrwyddo adeiladau eglwysig o werth hanesyddol, pensaernïol a chymunedol. Dyma’r unig elusen annibynnol, ar draws y DU sy’n cefnogi eglwysi, capeli a thai cyfarfod o bob enwad Cristnogol, gan ddarparu grantiau, cymorth, cyngor a gwybodaeth a cheisio tynnu sylw at werth yr adeiladau pwysig hyn.
http://www.nationalchurchestrust.org/
Michael Murray

 The Theatres Trust
The Theatres Trust
The Theatres Trust is the National Advisory Body for Theatres, protecting theatres (old and new) for everyone. It operates nationally in England, Scotland and Wales promoting the value of theatre buildings and championing their future. It provides expert advice on the sustainable development of theatres, distributes small capital grants, and helps to promote awareness and solutions for theatres at risk.
http://www.theatrestrust.org.uk/
Contact: Ross Anthony

 

Yr Ymddiriedolaeth Theatrau

Yr Ymddiriedolaeth Theatrau yw’r Corff Ymgynghorol Cenedlaethol ar gyfer Theatrau, sy’n diogelu theatrau (hen a newydd) i bawb. Mae’n gweithredu yn genedlaethol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, ac yn hybu gwerth adeiladau theatr a hyrwyddo eu dyfodol. Mae’n darparu cyngor arbenigol ar ddatblygiad cynaliadwy theatrau, yn dosbarthu grantiau cyfalaf bach, ac yn helpu i rymuso cymunedau lleol i adfywio theatrau mewn perygl.
http://www.theatrestrust.org.uk/
Ross Anthony

 

 Addoldai Cymru
Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru   Welsh Religious Buildings Trust
Addoldai Cymru/ Welsh Religious Buildings Trust takes into care redundant non-Anglican religious buildings that are exceptional examples of Wales’ religious built heritage. The Trust also endeavours to provide advice and assistance to those responsible for caring for the religious built heritage in Wales, as its resources allow.
http://www.welshchapels.org/

Contact: Gruff Owen, Christine Moore

Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru 

Mae Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru yn gofalu am addoldai segur nad ydynt yn rhai Anglicanaidd, sy’n enghreifftiau eithriadol o dreftadaeth adeiledig grefyddol Cymru.  Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn cynnig cyngor a chymorth i’r rhai hynny sy’n gyfrifol am ofalu am dreftadaeth adeiledig grefyddol yng Nghymru, fel y bydd ei adnoddau yn caniatáu.

http://www.addoldaicymru.org/
Gruff Owen, Christine Moore

 APT
Association of Preservation Trusts Wales
With a relatively small population of around 3 million, Wales has at least 30 active Trusts who are members of APT. Of these 30, only one Welsh-based Building Preservation Trust (BPT), Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru (Welsh Religious Buildings Trust), actively operates across the whole of Wales. Wales has also benefitted from 5 UK Trusts that have undertaken work or given advice in Wales. All 30 trusts in Wales that are members of UKAPT were formed between 1979 and 2010 and are registered as charities and companies limited by guarantee.
http://www.ukapt.org.uk/apt-wales
contact: Richard Keene, Patricia Neil, David Priest
Cymdeithas Ymddiriedolaethau Cadwraeth Cymru  

Gyda phoblogaeth gymharol fach o ryw 3 miliwn, mae gan Gymru o leiaf 30 o Ymddiriedolaethau gweithgar sy’n aelodau o Gymdeithas Ymddiriedolaethau Cadwraeth Cymru. O’r 30 hyn, dim ond un Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau yng Nghymru, sef Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru, sy’n gweithredu yn weithredol ar draws Cymru gyfan. Mae Cymru hefyd wedi elwa o bum Ymddiriedolaeth yn y DU sydd wedi gwneud gwaith neu wedi derbyn cyngor yng Nghymru. Mae’r trideg o ymddiriedolaethau yng Nghymru sy’n aelodau o UKAPT wedi eu cofrestru fel elusennau a chwmnïau cyfyngedig drwy warant.
http://www.ukapt.org.uk/apt-wales
Richard Keene, Patricia Neil, David Priest

 CBA_Wales-01
Council of British Archaeology
The CBA is a voluntary organisation which works to promote the study and safeguarding of Britain’s historic environment, to provide a forum for archaeological opinion, and to improve public interest in, and knowledge of, Britain’s past. The aims of the CBA are to raise the profile of archaeology throughout society, in all parts of the United Kingdom, and to strengthen public care for and understanding of the historic environment.
http://cbawales.archaeologyuk.org/
Contact: Cy Griffiths
Cyngor Archaeoleg Prydain

Mae Cyngor Archaeoleg Prydain yn sefydliad gwirfoddol sy’n gweithio i hyrwyddo astudio a diogelu amgylchedd hanesyddol Prydain, er mwyn darparu fforwm ar gyfer barn archeolegol, a gwella diddordeb y cyhoedd yng ngorffennol Prydain, a gwybodaeth ohono.  Amcanion Cyngor Archaeoleg Prydain yw codi proffil archaeoleg drwy’r holl gymdeithas, ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig, a chryfhau gofal y cyhoedd o’r amgylchedd hanesyddol.
http://cbawales.archaeologyuk.org/
Cy Griffiths

 whgt_copied
Garden History Society/Welsh Historic Gardens Trust
The Welsh Historic Gardens Trust (WHGT) is a national organisation campaigning to save historic gardens and parks from neglect, indifference, insensitive planning and planting for future generations. WHGT aims to raise the profile of parks and garden heritage in Wales; promote the restoration and conservation of threatened parks and gardens and research the garden history of Wales.
http://www.whgt.org.uk/
Contact: Jean Reader
Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru yn sefydliad ymgyrchu cenedlaethol sy’n gweithio i geisio achub gerddi hanesyddol a pharciau rhag esgeulustod, difaterwch, cynllunio ansensitif a phlannu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Nod Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru ydy codi proffil parciau a gerddi treftadaeth yng Nghymru; hyrwyddo adfer a chadw parciau a gerddi dan fygythiad, ac ymchwilio i hanes gerddi Cymru.
http://www.whgt.org.uk/
Jean Reader

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>