Civic Trust Cymru promotes civic pride as a means to improving the quality of life for all in the places where we live and work, and encourages community action, good design, sustainable development and respect for the built environment amongst people of all ages.

Wales Heritage Group / Grŵp Treftadaeth Cymru

Wales Heritage Group / Grŵp Treftadaeth Cymru

An alliance of 13 statutory consultees and voluntary national organisations active in the conservation of the built environment in Wales.

ALL final (3)

 

 

Information on the 13 members can be found here

 

Grŵp Treftadaeth Cymru yn Lansio Maniffesto Treftadaeth Cyn Etholiad 2016.
Wales Heritage Group Launches Manifesto for Heritage in Advance of 2016 Election.

Maniffesto Treftadaeth_Cym_Page_1  Manifesto for Heritage_Eng_Page_1

Maniffesto Treftadaeth_Cym     Manifesto for Heritage_Eng

Wales Heritage Group launches Manifesto for Heritage

in Advance of 2016 Election.

 

A recently formed alliance of high profile heritage organisations urges politicians to recognise the economic, social, cultural and environmental benefits of Welsh Heritage.

 

The Wales Heritage Group Manifesto calls on the political parties to acknowledge the real life worth of the sector and to support, resource and develop this vital part of Wales’ economy and identity. “Heritage is key for promoting sustainable development, supporting wider regeneration, facilitating investment and enhancing skills for jobs”, says the group of heritage experts.

 

Baroness Andrews OBE, former Chair of English Heritage and former consultant on culture and heritage to the Welsh Government, said: “Wales needs to make the most of its spectacular heritage. I’m delighted this Manifesto acknowledges the Welsh Historic Environment as a catalyst for tourism and regeneration and as vital to the sustainable future of Wales”.

 

“Over 30,000 FTE jobs, £1.8 billion in output, and almost £840 million GVA is contributed to Wales by the historic environment sector. At least 20% of total tourism expenditure is attributable to the historic environment. Studies show that heritage is an asset which contributes to all aspects of sustainable development principles, enhancing the environment and quality of life”, said Interim Director of Civic Trust Cymru, Anna Lermon.

 

Mike Heyworth, Director of the Council for British Archaeology, recommends “that political parties adopt the Manifesto and highlight the four key objectives in their policy documents”.

 

Manifesto for Heritage_Eng

Grŵp Treftadaeth Cymru yn Lansio
Maniffesto Treftadaeth Cyn Etholiad 2016.
Mae cynghrair o sefydliadau treftadaeth proffil uchel a ffurfiwyd yn ddiweddar,  yn annog gwleidyddion i gydnabod manteision economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol Treftadaeth Cymru.

 

Yn ôl y grŵp o arbenigwyr treftadaeth, mae Maniffesto Grŵp Treftadaeth Cymru yn galw ar y pleidiau gwleidyddol i gydnabod gwir werth y sector ac i gefnogi, darparu adnoddau a datblygu y rhan hanfodol hwn o economi a hunaniaeth Cymru. “Mae treftadaeth yn allweddol o ran hyrwyddo datblygu cynaliadwy, cefnogi adfywio ehangach, catalyddu buddsoddiad a gwella sgiliau”, ar gyfer swyddi.

 

Meddai’r Farwnes Andrews, OBE, cyn Gadeirydd English Heritage a chyn ymgynghorydd ar ddiwylliant a threftadaeth yn Llywodraeth Cymru: “Mae angen i Gymru wneud y gorau o’i threftadaeth ysblennydd. Rwyf yn falch iawn bod y Maniffesto hwn yn cydnabod Amgylchedd Hanesyddol Cymru fel catalydd i dwristiaeth ac adfywio, ac fel bod yn hanfodol i ddyfodol cynaliadwy Cymru “.

 

Meddai Cyfarwyddwr Dros Dro Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru, Anna Lermon: “Mae mwy na 30,000 o swyddi cyfwerth ag amser llawn, £1.8 biliwn yn nhermau allbwn a tua £840 miliwn o Werth Ychwanegol Crynswth Cenedlaethol yn cael eu cyfrannu i Gymru gan y sector amgylchedd hanesyddol.  Gellir priodoli o leiaf 20% o gyfanswm gwariant twristiaeth i’r amgylchedd hanesyddol. Dengys astudiaethau fod treftadaeth yn ased sy’n cyfrannu at bob agwedd ar egwyddorion datblygu cynaliadwy, gwella’r amgylchedd ac ansawdd bywyd”.

 

Mae Mike Heyworth, Cyfarwyddwr Cyngor Archeoleg Prydain yn argymell “bod pleidiau gwleidyddol yn mabwysiadu’r Maniffesto, ac yn tynnu sylw at y pedwar amcan allweddol yn eu dogfennau polisi”.

Maniffesto Treftadaeth_Cym

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>